Skip to main content
  • Temperature:27 ℃
  • PoP:60%

Taroko Area Map

Distances between Tourist Spots & Elevations:
(Departure 1) Su'ao--70km —Taroko (△60m)
Distances between Tourist Spots & Elevations
(Route 1) : Hualien (Hwy. No 9)--26 km —Taroko (Hwy. No 8) (△60m) --2.3 km — Eternal Spring Shrine (Changchun shrine)(△85m) --5 km — Buluowan (△370m) --1.5km — Swallow Grotto (Yanzikou) (△247m) --0.4 km — Jinheng Bridge (△250m) --3.4 km — Tunnel of Nine Turns (Jiuqudong)(△300m) ---2.2 km — Cimu Bridge (△390m) --1.3 km — Lushui (△410m) --2 km — Tianxiang (△480m) --2.5 km — Wenshan (△575m) --2.6 km — Huitouwan (△720m) --2.7 km — Xibao Farm (△915m) --1.6 km — Huoran Pavilion (△1000m) --6.2 km — Luoshao (△1117m) --11.4 km — Xinbaiyang (△1644m) --9.2 km — Ci'en (△1995m) --5.3 km — Bilu Sacred Tree (△2150m) --10.9 km — Guanyuan (△2374m) --4.8 km — Dayuling (△2565m)
(Route 2) : Dayuling (△2565m) (Hwy. No 14Jia) --5.1 km — Xiaofengkou (△3002m) --9 km — Songxue Lodge (△3158m) --1 km — Wu Peak (△3275m) --32 km — Wushe (△1182m)
(Route 3) Dayuling → 9km (Hwy. No 14A) → Mt. Hehuan → 25.5km (Hwy. No 14A) → Qingjing Farm → 7.7km (Hwy. No 14A) → Wushe → 23.6km (Hwy. No 14A) → Puli → 12km (Hwy. No 21) → Sun Moon Lake

Distances between Tourist Spots & Elevations

Scenic spots located outside of the park:
(Route 1- southbound) Taroko → 26km (Hwy. No 9) → Hualien → 15km (Hwy. No 9) → Liyu Lake (Carp Lake) → 36.4km (Hwy. No 9) → Guangfu → 20.5km (Hwy. No 9) → Ruisui → 6.4km (Hwy. No 9) → Wuhe → 18.1km (Hwy. No 9) → Yuli → 83km (Hwy. No 9) → Taitung Taroko → 26km (Hwy. No 9) → Hualien → 14.3km (Hwy. No 11) → Yenliao → 27km (Hwy. No 11) → Jiqi → 25km (Hwy. No 11) → Shitiping → 5km (Hwy. No 11) → Changhong Bridge → 9km (Hwy. No 11) → Baxian Cave → 34km (Hwy. No 11) → Sanxiantai → 34km (Hwy. No 11) → Taitung
(Route 2- southbound) Taroko → 26km (Hwy. No 9) → Hualien → 15km (Hwy. No 9) → Liyu Lake (Carp Lake) → 36.4km (Hwy. No 9) → Guangfu → 20.5km (Hwy.No 9) → Ruisui → 6.4km (Hwy. No 9) → Wuhe → 18.1km (Hwy. No 9) → Yuli → 7.1km (Hwy. No 9) → Nan'an (Yushan National Park)
(Route 3- southbound) Taroko → 26km (Hwy. No 9) → Hualien → 14.3km (Hwy. No 11) → Yenliao → 27km (Hwy. No 11) →Jiqi→ 25km (Hwy. No 11) → Shitiping → 5km (Hwy. No 11) → → 25km (Hua 64) → Ruisui
(Route 4- Northbound) Taroko → 88km (Hwy. No 9) → Su'ao → 21km (Hwy. No 9) → Yilan → 82km (Hwy. No 9) → Xindian(Taipei) → Su-hua Highway
(Route 4- Northbound) Taroko → 88km (Hwy. No 9) → Su'ao → 54.3km (Freeway No.5) → Nanggang System (at km16.3 marker of Freeway No 3) → Muzha → 5.1km → Xinhai Road, Taipei
(Route 5- Westbound) Dayuling → 29km (Hwy. No 8) → Lishan → 23.3km (Hwy. No 7A) → Wuling Farm
(Route 6- Westbound) Dayuling → 9km (Hwy. No 14A) → Mt. Hehuan → 25.5km (Hwy. No 14A) → Qingjing Farm → 7.7km (Hwy. No 14A) → Wushe → 11.4km (Hwy. No 14A) → Lushan
(Route 7- Westbound) : Dayuling (△2565m) (Hwy. No 8) --29 km — Lishan (△1800m) (Notice: Lishan to Dongshi is closed. PIease change Provincial Highway 14A from Dayuling to Puli, Nantou and Taichung.) It takes about 5.5-6 hours from Taroko to Taichung by car. No direct bus available. ※(Hwy. No 9):Highway No. 9